Phát âm là bước cơ  bản đầu tiên để tiếp cận một ngôn ngữ mới.