연습과제

 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (빈칸에 알맞은 것을 고르세요.)

질문 1:

ch1

 

A: Cháu chào........... ạ. 

B: Chào cháu. 

bác
ông
chú

질문 2:

ch3

 

A: ........chào mẹ ạ!

B: Mẹ chào..........

em
chị
tôi
con

질문 3:

ch4

 

A: Xin chào anh. Tôi........ Dũng

chào
tạm biệt

질문 4:

ch5

 

A: Chúng cháu chào bà ạ!

B: Bà chào..............

các em
các anh
các cháu
các chị

질문 5:

ch6

 

A: ...........chào........... ạ!

B: Chào các em! 

Các em- thầy
Chúng em- thầy
Các em- cô
Chúng em- cô