Exercise

 Sử dụng "vừa, mới, vừa mới" viết thành câu hoàn chỉnh theo mẫu. (Use "vừa, mới, vừa mới" to write full sentences. Follow the example.)

 

  • Anh ấy/ uống cà phê  

→ Anh ấy vừa uống cà phê.

→ Anh ấy vừa mới uống cà phê. 

→ Anh ấy mới uống cà phê.

Question 1:

Họ/ đến Hà Nội hôm qua.

Question 2:

Chúng tôi/ tốt nghiệp đại học hôm qua.

Question 3:

Em gái tôi/ mua chiếc túi này chiều nay

Question 4:

Ông ấy/ bán nhà tuần trước

Question 5:

Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc/ kết thúc sáng nay