Exercise

 Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks.)

Question 1:

Sắp thi rồi, em học bài….................!


nào
đi
nhé
nhỉ

Question 2:

Cô ơi, dưa hấu này bao nhiêu tiền.....................

quả
1 cái
1 con
1 cân

Question 3:

Em ơi, ....................anh hai đĩa phở xào. 

hãy
nào
có cho
cho

Question 4:

Bố ơi, lát nữa con đi xem phim với bạn con…..................?


đi
được nhỉ
được nhé
được không

Question 5:

Trong các ngôi nhà ở đây, chị thích nhất ngôi nhà................?

này
nào
kia

Question 6:

Em trai bạn đã.............................?

lấy chồng chưa?
lấy vợ rồi
lập gia đình chưa?
có gia đình rồi

Question 7:

Anh vừa nói hôm qua anh mua xe....................?

cái gì
cái nào
nào

Question 8:

Chị có........................rồi?

mấy tuổi
mấy em
mấy cháu
bao nhiêu cháu

Question 9:

Anh đang ăn món…............. đấy?


nào
được
cái gì

Question 10:

Lan ơi, bây giờ em rảnh không? Đi cà phê...................!

nhỉ
đi
được nhé
không