Exercise

 Thực hành theo mẫu (Practise following the pattern.)

  •  Phim này/ xem/ chán

→ Phim này càng xem càng chán. 

Question 1:

Bà ấy/ già/ xấu

Question 2:

Bài hát này/ nghe/ hay

Question 3:

Thành phố/ phát triển/ đông dân

Question 4:

Chợ/ đông/ phức tạp

Question 5:

Cô ấy/ nhìn/ xinh