Exercise

 Write the answers. Follow the example. 

 

Example: 

A: Sức khỏe của bà bạn thế nào rồi? (yếu)

B: ........................................

B: Sức khỏe bà mình còn yếu.

    Sức khỏe bà mình vẫn còn yếu. 

Question 1:

A: Chị ấy thế nào rồi? (mệt)

B:...............................................

Question 2:

A: Xe máy của anh ấy thế nào? (mới)

B: .........................................

 

Question 3:

A: Con trai họ đã lớn chưa? (nhỏ)

B: .............................................

Question 4:

A: Trời tạnh mưa chưa? (mưa)

B: Chưa. .............................

Question 5:

A: Hoa em mua có còn tươi không? (tươi)

B: Có. ...................................