Exercise

 Sử dụng "chỉ....thôi" hoàn thành các câu sau đây theo mẫu. (Use "chỉ...thôi" to complete the sentences. Follow the example.)

 

Example: 

Cây này có một quả. 

→ Cây này chỉ có một quả thôi. 

Question 1:

Mỗi ngày có một chuyến bay ra Côn Đảo. 

Question 2:

Cả nhà cô ấy có một chiếc xe máy. 

Question 3:

Anh Hưng thích bóng đá. 

Question 4:

Bây giờ, từ Hà Nội đi Quảng Ninh bằng đường cao tốc mất 2 tiếng rưỡi. 

Question 5:

Gia đình em ấy mong năm nay em ấy đậu đại học.