Exercise

 Hoàn thành câu với cấu trúc "thế nào......cũng....." theo mẫu (Use "thế nào...cũng to complete the sentences. Follow the example.)

 

Example: 

Hôm nay là sinh nhật tôi. Mẹ/ nấu nhiều món ngon

 → Hôm nay là sinh nhật tôi. Thế nào mẹ cũng nấu nhiều món ngon.

 → Hôm nay là sinh nhật tôi. Mẹ thế nào cũng nấu nhiều món ngon. 

Question 1:

Bố tôi sắp đi công tác về.  Bố/ mua quà/ cho tôi

Question 2:

Anh ấy và chị ấy rất yêu nhau. Họ/ lấy nhau

Question 3:

Nếu anh trai tôi xin được việc, bố mẹ tôi/ mua xe máy mới cho anh ấy

Question 4:

Ông ấy rất yêu Việt Nam. Ông ấy/ quay trở lại Việt Nam

 

 

Question 5:

Tối nay ở đây có lễ hội bắn pháo hoa. Người đến xem/ đông