Exercise

 Hoàn thành các câu sau với cấu trúc "từ.....sang....." theo mẫu (Complete the following sentences using the structure "từ...sang...". Follow the example.)

 

Example: 

Bà ấy cần đổi tiền Việt tiền Won. 

→ Bà ấy cần đổi từ tiền Việt sang tiền Won. 

Question 1:

 Hàng ngày, chị ấy phải đi xe máy trường A trường B để đón con.

Question 2:

Anh ấy có thể dịch cuốn truyện này tiếng Nga tiếng Việt trong 2 tuần.

Question 3:

Bây giờ anh có thể chuyển hết tài liệu phòng họp phòng hành chính được không?

Question 4:

Em tôi đang học toán đổi km m.

Question 5:

Anh Nam đang dịch giúp bác Hân bức thư tiếng Pháp tiếng Việt.