Exercise

 Sử dụng cấu trúc "không....cũng không...." hoàn thành các câu sau (Complete the following sentences using the structure "không...cũng không..."

 

Example: 

Nhà chị ấy/ mới/ cũ

→ Nhà chị ấy không mới cũng không cũ.

Question 1:

Bà Lan/ giàu/ nghèo

Question 2:

Ông Tấn/ khó tính/ dễ tính

Question 3:

Bộ phim này/ hay/ dở

Question 4:

Cà phê này/ đắng quá/ ngọt quá

Question 5:

Bài toán này/ khó/ dễ