Exercise

 Trả lời các câu hỏi sau theo mẫu (Write the answers. Follow the example.)

 

Example: 

A: Chị thích túi nào? 

B: Túi nào cũng được.

Question 1:

A: Ở đây có phở chín, phở tái, phở tái gầu, anh ăn phở nào?
B: ..........................

Question 2:

A: Lúc nào anh ấy có thể gọi điện cho cậu được?

B: ...............................................................

Question 3:

A: Hè này em thích đi du lịch nước nào ở Châu Âu?

B:................................................................

Question 4:

A: Bây giờ con thích đi bảo tàng nào?
B: ..................................................

Question 5:

A: Bia Hà Nội, bia Sài Gòn, bia Heniken, cậu thích uống bia nào?
B: ......................................