Exercise

 Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks)

Question 1:

Chị ấy…..... đi học...........đi làm nên chị ấy rất bận.

cả.......lẫn.......
vừa.......vừa.......
càng........càng...........

Question 2:

Vừa nghe tin bà ngoại nhập viện, cô ấy chạy...............tới bệnh viện. 

ngay
mới
cùng

Question 3:

A: Anh uống bia nào?

B: …..........................

Bia nào cũng không được. 
Bia nào cũng được. 
Bia nào đều được.

Question 4:

Ngày mai anh sẽ đi dã ngoại với công ty...........…. ở nhà?

hoặc
hay

Question 5:

Đúng là ................

 

 

mẹ nào con kia
mẹ nào con nấy
mẹ gì con ấy

Question 6:

A: Em đã học bài…...........? 

B: Rồi, em học xong rồi.


hết chưa?
xong chưa?
được chưa?

Question 7:

Ông ấy….......... khó tính........…. keo kiệt.

vừa..........mà còn
không chỉ...........mà còn
không những.............và

Question 8:

Ngày mai............ngày kia cô ấy sẽ mua xe máy mới. 

hay
hoặc

Question 9:

Cả nhà cô ấy lẫn nhà anh trai cô ấy............ở trung tâm thành phố. 

cũng
cùng
đều

Question 10:

Không biết mọi người thích ăn quả nào .............cô ấy mua cả táo lẫn dưa hấu. 

nên