Exercise

 Thực hành theo mẫu (Practise following the pattern.)

 

 Example: 

ốm/ phải uống thuốc

→  ốm mới phải uống thuốc. 

Question 1:

sản xuất/ tạo ra sản phẩm

Question 2:

làm/ ra tiền

Question 3:

tập thể dục/ khỏe

Question 4:

học chữ/ biết đọc

Question 5:

ăn thử/ biết ngon hay không