Exercise

 Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc "mỗi...một..." (Rewrite the following sentences, using the structure "mỗi...một". Follow the example. 

 

Example: 

Trong lớp tôi/ người/ hoàn cảnh khác nhau

→ Trong lớp tôi, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. 

Question 1:

bộ phim/ kịch bản khác nhau

Question 2:

vùng quê/ đặc sản riêng

Question 3:

người/ ý kiến khác nhau

Question 4:

cô giáo/ cách giảng dạy khác nhau

Question 5:

tầng/phòng vệ sinh