Exercise

 Đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu. (Make questions and answers. Follow the example below.)

 

Example: 

Anh/ vào làm công ty này // 2 năm

A: Anh vào làm công ty này đã lâu chưa? 

B: 2 năm rồi.

Question 1:

Chị ấy/ lấy chồng// 3 năm

Question 2:

Cô Lan/ định cư ở Mỹ// 10 năm

Question 3:

Em gái bạn/ tốt nghiệp đại học// 3 năm

Question 4:

Bạn/ thuê nhà này// 2 tháng

Question 5:

Ông/ biết chơi cờ// gần 20 năm