Exercise

 Đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu. (Make questions and answers. Follow the example below.)

 

 Example: 

A: Chị đã xem phim Hàn Quốc ở ngoài rạp chiếu phim bao giờ chưa?

B: Rồi. Tôi xem 3 lần rồi./ Chưa. Tôi chưa xem bao giờ. 

Question 1:

anh/ ăn phở bò Nam Định// (Rồi/ ăn nhiều lần)

Question 2:

chị/ đi Nhật// (chưa/ chưa đi lần nào)

Question 3:

bạn/ nhận học bổng của công ty A// (Rồi. 3 lần)

Question 4:

 

Cô/ uống nước ép cần tây// (chưa)

 

 

Question 5:

em/ xem múa rối nước// (chưa)