Exercise

 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks.)

Question 1:

Hôm qua cô ấy….......... giám đốc khen.

bị
được
cần phải

Question 2:

A: Anh dịch bài này ............…? 

B: Khoảng 2 tiếng.


đã bao giờ chưa?
có lâu không?
khi nào?

Question 3:

Chị....… đi Ai Cập bao giờ chưa?


đã từng
sẽ từng
đang từng

Question 4:

Hôm qua anh ấy........… tai nạn xe máy.

được
bị

Question 5:

Nhà này .............bố tôi xây. 

bị
do

Question 6:

..........................em cần giúp đỡ, hãy gọi điện cho anh!

Bất cứ thứ gì
Bất cứ khi nào
Bất cứ món ăn nào

Question 7:

Em nên uống thuốc ....................đơn của bác sĩ. 

do 
theo
ngoài ra

Question 8:

Trận đấu bị hủy...............trời mưa quá to. 
nên
mặc dù
do

Question 9:

Hôm nay muộn rồi, sáng mai con về quê.......................

cũng được
đều được
không được

Question 10:

Gia đình tôi ...................đến Huế lần nào. 

đã từng
chưa từng
đã