Exercise

 Sử dụng cấu trúc “A+ chứ+ từ phủ định+B” để nối hai câu sau (Combine the two sentences using the structure "A + chứ + negative word + B".)

 

Example: 

Hôm qua trời mưa. Hôm nay trời mát.

→ Hôm nay trời mát chứ không mưa như hôm qua.

Question 1:

Anh trai tôi cao. Em trai tôi thấp.

Question 2:

Đồng hồ của anh ấy đắt tiền. Đồng hồ của tôi rẻ tiền.

Question 3:

Cô ấy là người dễ tính. Chồng cô ấy là người khó tính.

Question 4:

Anh tôi là bác sỹ. Anh tôi không phải là luật sư.

Question 5:

Anh Nam ở nhà. Anh ấy không đi du lịch cùng công ty.