Exercise

 Sử dụng từ "muốn" hoàn thành các câu sau (Complete the following sentences using "muốn".)

 

Example: 

Cô ấy/ sống ở Việt Nam 2 năm nữa.

→ Cô ấy muốn sống ở Việt Nam 2 năm nữa.

Question 1:

Anh ấy/ đi du lịch khắp thế giới

Question 2:

Linda/ học nấu món Việt

Question 3:

 Mẹ tôi/ may áo dài lụa

 

 

Question 4:

Họ/ mua nhà mới càng nhanh càng tốt

Question 5:

Cô ấy/ sang nhượng cửa hàng này trong tháng này