Exercise

 Hoàn thành câu với cấu trúc "Khi......thì....." theo mẫu (Complete the sentences using the structure "Khi....thì".)

 

Example: 

cô giáo bước vào lớp/ cả lớp đang tập hát

→ Khi cô giáo bước vào lớp thì cả lớp đang tập hát. 

Question 1:

giám đốc đến/ mọi người đang trao đổi về dự án mới

Question 2:

chị tôi lấy chồng/ tôi đang còn nhỏ

Question 3:

tôi vừa đến thư viện/ thư viện mất điện

Question 4:

tôi tốt nghiệp đại học/ em tôi mới vào lớp 10

Question 5:

mẹ tôi đang đi siêu thị/ nhân viên bưu điện giao hàng tới