Exercise

 Dùng “trở nên”/ “trở thành” để hoàn thành câu (Complete the following sentences using “trở nên”/ “trở thành”.)

Question 1:

Bây giờ cô ấy đang .............. nổi tiếng, không lâu nữa cô ấy sẽ ......... một ca sỹ nổi tiếng.

Question 2:

Bà ấy mong con trai sẽ…….. phi công.

Question 3:

Khán đài...............sôi động khi các ca sỹ xinh đẹp xuất hiện.

Question 4:

Để…...............… một đại gia, bạn phải kiếm thật nhiều tiền.

Question 5:

Ông Lân…............. khỏe hơn sau khi bỏ thuốc lá.