Exercise

 Sử dụng cấu trúc "Cả....cũng..." hoàn thành các câu sau (Complete the following sentences, using the structure "Cả...cũng...".)

 

Example: 

Anh ấy và tôi đều đã từng đi du học Anh.

→ Tôi đã từng đi du học Anh. Cả anh ấy cũng từng đi du học Anh.

Question 1:

Nam và Mai đều đang làm tại công ty AZ. 

Question 2:

Hôm qua và hôm nay trời đều mưa.

Question 3:

Gai đình tôi và gia đình anh ấy đều ở chung cư này. 

Question 4:

Bố tôi và mẹ tôi đều thích xem nhạc kịch.

Question 5:

Anh ấy và cô ấy đều không đi cắm trại cùng công ty cuối tuần này.