Exercise

 Thực hành theo mẫu (Practise following the pattern.)

 

 Example: 

Mẹ/ con đi chợ

→ Mẹ ơi, con đi chợ đây. 

Question 1:

Ông/ cháu/ đi làm

Question 2:

My/ chị lên phòng chợp mắt một lúc

Question 3:

Linh/ mình về

Question 4:

Mẹ/ con đi tắm