Exercise

 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (Choose the correct word to fill in the blanks.)

Question 1:

Mẹ ơi, con đi làm….....


rồi
đấy
đây

Question 2:

Bởi sắp có bão ….......... mọi người đi siêu thị đông, …............. thực phẩm siêu thị nhanh hết hàng


Bởi sắp có bão nên mọi người đi siêu thị đông nên thực phẩm siêu thị nhanh hết hàng.
Bởi sắp có bão nên mọi người đi siêu thị đông, vì vậy thực phẩm siêu thị nhanh hết hàng
Bởi sắp có bão vì vậy mọi người đi siêu thị đông nên thực phẩm siêu thị nhanh hết hàng

Question 3:

Giám đốc có việc đột xuất nên chúng tôi…................ hủy buổi liên hoan trưa nay.


đành cần
đành phải
cần

Question 4:

........... nơi nào cuộc sống lại yên bình...............… ở vùng quê này

Có nơi nào cuộc sống lại yên bình như ở vùng quê này.
Không có nơi nào cuộc sống lại yên bình như ở vùng quê này.
Không nơi nào cuộc sống lại yên bình bằng ở vùng quê này.

Question 5:

Ông ấy giàu lắm. Ông ấy có…............ 10 cái xe ô tô đắt tiền.

mỗi
những
chỉ