연습과제

  Thêm từ “lấy làm” vào các câu sau (다음 문장에서 알맞은 위치에 "lấy làm"을 넣으세요.)

질문 1:

Chúng tôi ngạc nhiên khi cô ấy cũng được mời tới dự buổi lễ hôm nay. 

질문 2:

Tôi rất tiếc phải thông báo rằng bạn đã không đủ điều kiện để trở thành nhân viên của chúng tôi. 

질문 3:

Tôi vinh dự khi được phát biểu trước toàn trường trong buổi lễ tốt nghiệp vừa qua. 

질문 4:

Thế hệ trẻ Việt Nam tự hào về truyền thống lịch sử đất nước.

질문 5:

Cô ấy xấu hổ khi con trai cô ấy khóc lóc, mè nheo giữa nơi công cộng.