Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Dùng để biểu thị sự gia tăng về số lượng cũng như chất lượng.

Used to express the increase in quantity and quality as well.

Xem ví dụ / For Example
* Vừa rồi đói quá nên tôi ăn thêm 2 bát.
play
I was so hungry just now, that I ate 2 more bowls.
* Chị ấy sẽ ở Anh thêm 1 năm nữa.
play
She will be in England for another year.