Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Liên từ, dùng để biểu thị mối quan hệ giữa điều kiện và kết quả tiêu cực, thường dùng trong lời khuyên.

If not/ Otherwise: Conjunction, used to express the relationship between a condition and a negative result and often used in advice.

Xem ví dụ / For Example
* Anh gọi điện cho cô ấy đi, không thì cô ấy giận đấy.
play
Call her or else she'll be angry.
* Cháu ăn đi kẻo đói.
play
Eat, or else you'll starve.
* Ông đừng hút thuốc nữa kẻo ho đấy.
play
Don't smoke anymore or else you'll cough.