Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Trợ từ, thường đứng cuối câu để nhấn mạnh cho thông báo tại thời điểm đang nói.

Used as a particle, often at the end of a sentence to emphasize the announcement at the moment of speaking.

Xem ví dụ / For Example
* Mẹ ơi, con đi học đây.
play
Mom, I'm going to school.
* Em nấu cơm ngay đây.
play
I’ll cook the rice now.
* Muộn rồi, mình đi trước đây.
play
It's late, I'll go first.