Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

 Kết cấu này biểu thị ý nghĩa so sánh tuyệt đối (giống như: nhất, hơn cả)

This structure denotes absolute comparative meaning (like: the best).

Xem ví dụ / For Example
* Không có trung tâm tiếng Việt nào tốt như trung tâm này.
= Trung tâm tiếng Việt này tốt nhất trong các trung tâm.
play
There is no other Vietnamese language center as good as this one.
= This Vietnamese language center is the best of all.
* Không có ai học giỏi như anh ấy.
= Anh ấy học giỏi nhất.
play
No one studied as well as he did.
= He studies the best.