Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Cặp phó từ biểu thị sự tăng tiến về tính chất, trạng thái của hai quá trình có mối quan hệ nhân quả.

The more… the more… : Combined adverb, used to express the increase in character or state of two processes having a cause effect relationship.

 

 

Xem ví dụ / For Example
* Anh ấy càng học càng giỏi.
play
The more he learns, the better he gets.
* Trời càng mưa càng lạnh.
play
The more it rains, the colder it gets.
* Em ấy càng lớn càng xinh.
play
The older she is, the more beautiful she is.