Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

"vào": Là một giới từ, thường đứng trước trạng ngữ chỉ thời gian.

“vào”(at- on- in) : Preposition, often placed before an adverb of time.

 

Xem ví dụ / For Example
* Sơn: Cô ấy sẽ cưới vào ngày nào?
Hà: Cô ấy sẽ cưới vào ngày 20 tháng 10.
play
Sơn: When will she get married?
Hà: She will get married on October 20.
* Lê: Các bạn học tiếng Việt vào thứ mấy?
Jane: Chúng tôi học tiếng Việt vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7.
play
Lê: On what days do you study Vietnamese?
Jane: We study Vietnamese on Tuesdays, Thursdays and Saturdays