Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Được dùng khi người nói muốn khuyên bảo ai một điều gì đó. 

S + should do + sth: Structure used when the speaker wants to advise someone to do something.

 

Câu khẳng định (affirmative sentence): 

  • Chủ ngữ + nên + động từ....

       Subject + nên + Verb....


Câu phủ định (negative sentence): 

  • Chủ ngữ + không nên + động từ....

       Subject + không nên + verb...

 

Câu nghi vấn (interrogative sentence): 

  • Chủ ngữ + có nên + động từ...+ không?

       Subject + có nên + verb...+ không?

Xem ví dụ / For Example
* Em nên rửa tay trước khi ăn.
play
You should wash your hands before eating.
* Anh không nên uống cà phê buổi tối.
play
You shouldn't drink coffee at night.
* Tôi nên tìm gặp ai?
play
Whom should I go to?