Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Cặp phó từ biểu thị tính đơn nhất của hành động, sự việc hoặc biểu thị một khoảng ngắn của thời gian hoặc không gian. 

Only: Combined adverb, used to express uniqueness of a thing, an action or express a short extent of time or space. 

 

 

 

Xem ví dụ / For Example
* Em chỉ thích anh ấy thôi.
play
I just like him.
* Cô ấy chỉ uống sinh tố xoài thôi.
play
She only drinks mango smoothie.
* Cuối tuần tôi chỉ ở nhà thôi.
play
I just stay at home on weekends.