Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Đổi đơn vị tiền tệ : Từ tiền đô sang tiền Việt/ Từ tiền Yên sang tiền Việt…

Convert currency: From USD to Vietnamese Dong/ From Yen to Vietnamese Dong…

 

Chuyển ngôn ngữ: dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn…

Change the language: translate from English to Vietnamese, translate from Vietnamese to Korean…

 

Chuyển đơn vị, trường, vùng…: đổi từ kg sang g, đổi từ km sang m, đi từ trường A sang trường B…

Convert units, fields, regions...: convert from kg to g, convert from km to m, go from A school to B school…

Xem ví dụ / For Example
* Cho tôi đổi tiền Đô sang tiền Yên.
play
Let me change Dollars to Yen.
* Anh dịch giúp tôi bài báo này từ tiếng Anh sang tiếng Việt nhé.
play
Can you help me translate this article from English to Vietnamese?
* Hàng ngày chị ấy đưa tài liệu từ trung tâm A sang trung tâm B.
play
Every day she brings documents from center A to center B.