Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Là hình thức phủ định kép với cặp từ trái nghĩa để khẳng định trạng thái hòa của người hoặc sự vật.

Neither + Adj + nor + Adj: double negative form with a pair of antonyms to affirm a neutral state of a person or a thing.

 

 

Xem ví dụ / For Example
* Xe máy này không rẻ cũng không đắt.
play
This motorbike is neither cheap nor expensive.
* Anh ấy không tốt cũng không xấu.
play
He is neither good nor bad.