Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Dùng để nối hai yếu tố đẳng lập trong câu, có ý nghĩa như từ “và” nhưng dùng trong trường hợp cần nhấn mạnh.

This structure used to link two coequal elements of a sentence, the meaning is similar to the word “và”, and used to emphasize the meaning.

“cả A lẫn B” có thể đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc bổ ngữ trong câu. Khi “cả A lẫn B” là chủ ngữ, thường được dùng với từ “đều”. 

“both A and B” can act as the subject or complement in the sentence. When "both A and B" is the subject, it is usually used with the word "đều".

 

Chú ý (note):

“Cả A lẫn B” được dùng trong khẩu ngữ và trong văn viết. Trong khẩu ngữ có thể dùng thêm kết cấu “Cả A cả B”

“Cả A lẫn B” is used in speech and in writing. In speech, the structure "Cả A cả B" can be used.

Xem ví dụ / For Example
* Ông ấy nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.
play
He can speak both English and French.
* Cuối năm vừa rồi, vợ chồng bà ấy mua cả nhà lẫn xe ô tô.
play
At the end of last year, she and her husband bought both a house and a car
* Cả anh trai lẫn em gái tôi đều đã lập gia đình.
play
Both my brother and my sister are married.
* Cả cô ấy lẫn anh ấy đều thích đi Đà Lạt.
play
Both she and he love going to Da Lat.
* Trời mưa cả ngày hôm nay cả ngày mai.
play
It will rain all day today and tomorrow.