Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Dùng để nhấn mạnh tính chất “tất cả”. “toàn thể” của sự vật, hành động…

Used to emphasize the "all“, "whole" of things, actions ..

 

Địa điểmBất cứ đâu/ chỗ nào/ nơi nào

Location: Anywhere/anywhere/anywhere

 

Thời gian: Bất cứ ngày nào/ bất cứ lúc nào/ khi nào/ giờ nào

Time: Any day/anytime/when/anytime

 

Vậtbất cứ cái gì/ bất cứ thứ gì

Object: anything/anything

 

Ngườibất cứ ai/ bất cứ người nào

Person: anyone/anyone

 

 

 

Xem ví dụ / For Example
* Bất cứ nơi nào có cô ấy đều vui.
play
Anywhere I go with her is fun.
* Anh ấy có thể đi bất cứ nơi nào để tìm thuốc cho mẹ anh ấy.
play
He can go anywhere to find medicine for his mother.
* Bất cứ khi nào gặp anh ấy, tôi đều không vui.
play
Whenever I see him, I'm not happy.
* Bất cứ lúc nào buồn, hãy gọi điện cho mình nhé.
play
Whenever you feel sad, give me a call.
* Bất cứ cái gì làm bằng bông, em bé đều thích.
play
Anything made of cotton, babies love it.
* Bất cứ thứ gì anh ấy tặng cô ấy đều trân trọng.
play
Anything he gives her is appreciated.
* Bất cứ người nào cũng có thể làm được việc này.
play
Anyone can do this.
* Bất cứ ai cũng không được ra khỏi căn phòng này.
play
No one is allowed to leave this room.

 

Kết cấu dùng để thể hiện ý nghĩa bị động.

This structure is used to express passive meaning.

 

Cụm danh từ làm chủ ngữ thường có các từ chỉ định “này, kia, ấy, đó” ở cuối.

A noun phrase as the subject usually has words such as "this, that, that" at the end.

 

Chú ý: 

Có thể đặt từ “do” ở đầu câu trong trường hợp “do” biểu thị nguyên nhân.

 Note: The conjunction “do” can be placed at the beginning of a sentence to express the cause.

Xem ví dụ / For Example
* Món cá này do mẹ tôi nấu.
play
This fish dish was cooked by my mother.
* Chiếc áo kia do cô ấy may.
play
That shirt was made by her.
* Do trời mưa nên trận đấu bị hoãn lại.
play
Due to the rain, the match was postponed.
* Do đến muộn nên tôi không được vào xem phim.
play
Due to being late, I could not enter the movie.