Grammar

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Cách nói về nguyện vọng: Thường dùng với động từ “muốn, mong”.

How to talk about aspiration: Often used with the verb "muốn, mong". ("want, hope")

 

  • Muốn: đứng trước động từ hoặc mềnh đề. 

Muốn: in front of the verb or subject.

 

  • Mong: thường đứng trước một danh từ hoặc một mềnh đề.

Mong: usually comes before a noun or a subject.

 

Xem ví dụ / For Example
* Cô ấy muốn học tiếng Việt.
play
She wants to learn Vietnamese.
* Em trai tôi muốn đi du học.
play
My brother wants to study abroad.
* Tôi mong ngày mai trời sẽ nắng.
play
I hope it will be sunny tomorrow.
* Anh ấy mong thư của cô ấy.
play
He looks forward to her letter.