Biểu phí khoá học

699. 3Tháng (~ 10 $)
460. 9Tháng (~ 20 $)
690. 12Tháng (~ 30 $)
920. 24Tháng (~ 40 $)