Vocab

Số điện thoại của bạn là bao nhiêu?
play
What's your phone number?
Số điện thoại của tôi là: 092.888.8789.
play
My phone numbe is 092.888.8789.
Tôi có thể nói chuyện với anh Nam được không?
play
Can I speak to Mr. Nam?
Vui lòng giữ máy chờ một chút.
play
Can you hold on a minute, please?
Xin hỏi ai đang gọi đấy ạ?
play
Who’s calling, please?
Xin lỗi, bạn gọi nhầm số rồi.
play
Sorry, wrong number.
Lát nữa bạn có thể gọi lại cho anh ấy được không?
play
Could you call him back later?
Phiền bạn nói với anh ấy là tôi đã gọi điện nhé.
play
Would you tell him I called?
Không, cảm ơn. Tôi sẽ gọi lại sau.
play
No thanks, I'll try again later.
Tôi có thể để lại lời nhắn được không?
play
Can I take a message?
Anh/chị vui lòng cho biết tên.
play
Could I have your name, please?
Xin lỗi. Bạn vui lòng giữ máy một lát nhé? Tôi có một cuộc gọi khác.
play
Excuse me. Can you please hold for a minute? I have another call.