Vocab

danh sách
play
list
tìm trên mạng
play
search on the Internet
thực tập
play
intern
phỏng vấn
play
interview
chính thức
play
official
truyền thông
play
communication, media
say (rượu)
play
be drunk
cước điện thoại
play
(tele)phone bill