Vocab

Cho tôi đến địa chỉ này.
play
Please take me to this address.
Anh có thể dừng ở đây đợi tôi một lát được không?
play
Can you stop here for a minute and wait for me?
Cho tôi xuống xe ở đây được không?
play
Can I get off here?
Cho tôi tới sân bay quốc tế Nội Bài.
play
Please take me to the Noi bai international airport.
Bao xa?
play
How far is it?
Đã gần tới chưa?
play
Are we nearly there yet?
Đi thôi.
play
Go on.
Đi chậm thôi!
play
Please drive slowly.
Tôi vội lắm. Anh có thể lái nhanh hơn không?
play
I am in a great hurry. Can you drive faster?
Dừng ở đây. Hết bao nhiêu tiền vậy?
play
Stop here. How much do I owe you?
Anh cứ giữ lại tiền thừa đi.
play
Keep the change.
Sao anh lại dừng?
play
Why are you stopping?
10 phút nữa tôi sẽ trở lại.
play
I shall be back in ten minutes.
Rẽ phải sau đó đi thẳng.
play
Turn to the right then go straight on.