Vocab

Tôi muốn nhờ anh một việc.
play
I have a favor to ask of you.
Giúp tôi với!
play
Please help me out!
Vui lòng giúp tôi một tay được không?
play
Can you give me a hand?
Phiền bạn tìm giúp tôi tài liệu đó được không?
play
Can you help me find that document?
Làm ơn gọi cảnh sát giúp tôi.
play
Please call the police
Tôi bị lạc. Có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu được không?
play
I’m lost. Could you tell me where I am?
Tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
play
I need your help.
Làm ơn chỉ đường giúp tôi.
play
Please show me the way.
Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn.
play
Thanks a lot for all your help.