Vocab

Gia đình bạn có bao nhiêu người?
play
How many people are there in your family?
Gia đình tôi có 6 người.
play
There are six people in my family.
Bạn có anh chị em không?
play
Do you have any brothers and sisters?
Tôi có một chị gái và một em trai.
play
I have one older sister and one younger brother.
Nhà tôi có ba chị em gái. Hai chị gái và tôi là em út.
play
My family has three sisters. Two older sisters and I are the youngest.
Bây giờ gia đình bạn sống ở đâu?
play
Where does your family live now?
Tôi là con cả.
play
I’m the eldest in family.
Tôi là con một.
play
I’m the only child.
Bạn là con thứ mấy?
play
What is your birth order?
Bạn sống 1 mình à?
play
Do you live alone?
Bạn có gia đình chưa?
play
Are you married?
Tôi vẫn còn độc thân.
play
I’m still single.
Bạn đã có cháu chưa?
play
Do you have any children?
Tôi đã lập gia đình nhưng chưa có con.
play
I’m married, but I have no children.
Tôi có hai con, một trai, một gái.
play
I have two, a boy and a girl.
Tôi đang tìm 1 người trông trẻ.
play
I’m looking for a baby-sister.
Bạn có bạn trai chưa?
play
Do you have a boyfriend?
Tôi đã đính hôn rồi.
play
I'm engaged.
Bạn có đang hẹn hò ai không?
play
Are you seeing anyone?