Vocab

Tôi muốn thuê phòng trong vòng 1 năm.
play
I want to rent a room for 1 year.
Tôi đang tìm căn hộ có hai phòng ngủ.
play
I’m looking for two-bedroom apartment.
Khả năng tài chính của bạn là bao nhiêu?
play
What’s your budget?
Bạn muốn thuê phòng mức giá bao nhiêu?
play
How much do you want to rent a room?
Tôi muốn thuê nhà có 3 phòng ngủ, giá tầm 8 đến 10 triệu một tháng.
play
I want to rent a house with 3 bedrooms, the price is about 8 to 10 million a month.
Cháu không thích phòng này. Cô có phòng nào tốt hơn không?
play
I don’t like this, have you got a better room?
Bạn muốn thuê ở khu vực nào?
play
Which area is you thinking of?
Tôi muốn thuê nhà ở quận Cầu Giấy.
play
I want to rent a house in Cau Giay district.
Bạn muốn tìm nhà có nội thất hay không có nội thất?
play
Do you want furnished or unfurnished accommodation?
Tôi muốn thuê nhà có đầy đủ nội thất.
play
I want to rent a fully furnished house.
Tôi có thể xem phòng được không?
play
May I see the room?
Còn phòng nào rộng và sáng hơn không?
play
Is there another room that is larger and brighter?
Ngôi nhà này rộng bao nhiêu m2?
play
How large is this house?
Ngôi nhà này rộng 80 m2.
play
This house is 80 square meters wide.
Có được phép nuôi thú cưng không?
play
Are pets allowed?
Ở đây không được phép nuôi thú cưng.
play
Pets are not allowed here.
Khi nào anh định chuyển đến?
play
When are you going to move in?
Cuối tháng này hoặc đầu tháng sau tôi sẽ chuyển đến.
play
I will move here at the end of this month or early next month.
Tiền thuê một tháng bao nhiêu?
play
How much is the rent by the month?
Ở lâu dài có được giảm tiền thuê không?
play
Do you reduce your charges for long stay?
Trả tiền 3 tháng một lần được không?
play
Is it okay to pay every 3 months?
Hệ thống an ninh ở đây tốt chứ?
play
Is the security system good here?
Tiền điện và tiền nước theo giá nhà nước hay hộ kinh doanh?
play
Electricity and water bills according to the price of the state or business households?
Ký hợp đồng 1 năm, trả tiền 6 tháng một và đặt cọc trước 1 tháng.
play
Sign 1 year contract, pay every 6 months and deposit 1 month in advance.
Gần nhà có cửa hàng tiện ích nào không?
play
Are there any convenient shops?