Vocab

Xin chào! Quý khách muốn dùng đồ uống gì ạ?
play
Goodmorning! What would you like to drink?
Xin chào, cho tôi một cốc cà phê đá.
play
Hello, I would like a cup of ice coffee, please.
Quý khách muốn dùng size nào ạ?
play
Which size do you want to have?
Cho tôi một cốc size M và một cốc size L.
play
Give me one size M and one size L.
Chị thích vị gì ạ?
play
What flavor would you like?
Tôi thích vị vani.
play
I like the vanilla flavor.
Anh uống ở đây hay mang đi ạ?
play
Eat in or take-way?
Tôi sẽ uống ở đây.
play
I will drink here.
Quý khách muốn dùng gì khác nữa không ạ?
play
Do you want to have something else?
Cho tôi thêm một chút sữa đặc nhé.
play
Give me some milk!
Quý khách có muốn đổi sang đồ uống khác không ạ?
play
Would you like to change your order?
Mật khẩu wifi là gì?
play
What’s the password for the wifi?
Đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng.
play
Here it is! Enjoy your time!