Vocab

Tôi muốn gửi bưu phẩm này vào Hồ Chí Minh.
play
I’d like to send this package to Hồ Chí Minh
Bạn muốn gửi thường hay gửi nhanh?
play
Are you sending it by regular or by express?
Cho tôi gửi bưu phẩm này bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt.
play
I'd like to send this parcel by special delivery.
Tôi có cần phải ghi địa chỉ khứ hồi lên bưu phẩm không?
play
Do I need to put a return address on the package?
Bạn hãy điền vào mẫu này nhé.
play
Please fill out this form.
Vui lòng ký tên vào phiếu này.
play
Please sign this order.
Làm ơn đặt bưu phẩm lên bàn cân.
play
Place it on the scale, please.
Bưu kiện này của bạn quá cân rồi.
play
It’s overweight.
Giới hạn khối lượng tối đa của mỗi bưu kiện là bao nhiêu?
play
What’s the maximum weight of each parcel allowed?
Khối lượng tối đa của mỗi bưu kiện gửi trong nước là 31,5kg.
play
The maximum weight of each parcel sent domestically is 31.5kg.
Cho tôi gửi bưu kiện này đi Hàn Quốc.
play
I'd like to send this parcel to Korea.
Bạn gửi bằng đường biển hay đường hàng không?
play
By sea or by air?
Gửi bằng đường biển thì mất bao lâu?
play
How long will take by sea?
Gửi bằng đường biển mất 2 tuần.
play
Send by sea takes 2 weeks.
Gửi bằng đường hàng không mất bao nhiêu tiền?
play
How much will it cost to send it airmail?
Bao gồm cả phí bảo hiểm chưa?
play
Does it include insurance fee?
Tôi muốn gửi bảo đảm thư này.
play
I’d like to send this by registered mail.
Tôi có thể mua tem ở đây được không?
play
Can I buy stamps here?
Xin lỗi, cho tôi hỏi lấy bưu kiện ở đây phải không?
play
Excuse me, Is this where I claim parcels, please?
Bạn vui lòng đến ô cửa số 2.
play
Can you go to the window No.2, please.
Gửi bằng đường hàng không đắt hơn gửi bằng đường biển.
play
Sending by air is more expensive than sending by sea.