Vocab

Tôi có tin cực kỳ vui đây. Hãy đoán xem là gì nào?
play
I’ve got some great news. Guess what?
Tôi rất vui mừng thông báo cho bạn biết rằng…
play
I am very pleased to inform you that...
Chúng tôi đã đính hôn.
play
We’re engaged.
Tuyệt quá!
play
Oh, that's great news!
Vợ tôi sắp sinh.
play
My wife is going to have a baby.
Tôi vui mừng khi nghe điều đó.
play
I’m glad to hear it.
Tôi sắp kết hôn.
play
I’m getting married.
Nghe tuyệt quá!
play
That sounds great.
Tôi rất mừng cho bạn! Bạn đã chọn được ngày cưới chưa?
play
I'm so happy for you. Have you set a wedding date?
Chưa. Chiều chủ nhật tuần này chúng tôi mới đi xem ngày.
play
Not yet. This Sunday afternoon we are going to see the date.
Tôi đã đỗ vào trường đại học Hà Nội.
play
I got into Hanoi University.
Tôi rất vui khi được nghe điều ấy!
play
I'm glad to hear that.
Tôi đã trúng số.
play
I won the lottery.
Bạn thật may mắn!
play
How lucky you are!
Hôm nay là sinh nhật tôi.
play
Today is my birthday.
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
play
Happy birthday to you!