Vocab

Mọi việc của bạn dạo này thế nào?
play
How’s everything?
Tôi đã không gặp bạn 5 năm rồi.
play
I haven’t seen you in, what five years?
Bạn có khỏe không?
play
How are you?
Mình không khỏe lắm.
play
Not so well.
Tôi vẫn khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn?
play
I’m fine. Thank you. And you?
Làm ơn chuyển lời hỏi thăm của tôi tới mẹ bạn nhé!
play
Give my love to your mother.
Cuộc sống của bạn thế nào?
play
How’s your life?
Cũng tạm, cảm ơn.
play
Surviving, thanks
Cũng được.
play
Not bad.
Không được tốt lắm.
play
Not so good.
Dạo này có gì mới không?
play
What’s new?
Mình vẫn như trước.
play
Same as ever.