Vocab

Tôi muốn đề nghị một việc.
play
I would like to make a suggestion.
Tôi đề nghị chúng ta nên đi xe buýt tới đó.
play
I propose we go there by bus.
Tại sao chúng ta không đi xem phim tối nay nhỉ?
play
Why don't we go to the cinema tonight?
Chúng ta đi chung với nhau nhé.
play
Shall we go together?
Tôi sẽ giúp anh một tay.
play
I’ll give you a hand.
Để tôi chỉ đường cho bạn.
play
Let me show you the way.
Để tôi giúp bạn.
play
Let me help you.
Để tôi làm việc đó.
play
Let me do it.
Bây giờ chúng ta đi được chứ?
play
Shall we go now?
Bây giờ mình bận. Có lẽ để lúc khác.
play
Now i'm busy. Maybe another time.
Chiều nay đi mua quần áo với mình nhé?
play
Will you go shopping with me this afternoon?
Ừ, mình cũng đang định đi mua áo khoác.
play
Yeah, I'm also going to buy a coat.
Chúng ta thử tới nhà hàng trên tầng mái mới khai trương nhé?
play
How about we try that new roof-top restaurant that just opened?
Ý hay đấy. Mình nghe nói tầm nhìn ở đó rất tuyệt vời.
play
It’s a good idea. I hear they have amazing views.
Xin lỗi, bạn có phiền nếu tôi ngồi đây không?
play
Excuse me, do you mind if I sit here?
Không, không hề gì. Mời bạn ngồi.
play
No, not at all. Sit down please.
Chiều nay bạn bận không? Đi cà phê nhé.
play
Are you busy this afternoon? Let's go for coffee.
Bạn uống nước đi. Cứ tự nhiên như ở nhà.
play
Drink water. Make yourself at home.
Chúng ta dẫn các bạn nhỏ đi đâu đây? Đi viện bảo tàng được không?
play
Where should we take the kids to? How about going the museum?
Ý kiến hay đấy. Để mình gọi xe taxi.
play
That sounds like a good idea. Let me call a taxi.